Αξιολόγηση σχολικής μονάδας

Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου βασίζεται στην τεκμηριωμένη και
αναστοχαστική διερεύνηση, αποτύπωση και αποτίμηση των υφιστάμενων χαρακτηριστικών και πρακτικών της
σχολικής μονάδας. Στόχος της είναι η ανάδειξη των θετικών σημείων αλλά και ο προσδιορισμός των
σημείων που χρήζουν βελτίωσης, προκειμένου – στο πλαίσιο του Συλλογικού Προγραμματισμού – να
σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν κατάλληλες δράσεις. Για τον σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
αξιοποιήσουν ποικίλα μεθοδολογικά εργαλεία ανάλογα με τον άξονα τον οποίο διερευνούν ή τη δράση που
επιθυμούν να αποτιμήσουν, λαμβάνοντας υπόψη -και τις ιδιαιτερότητες της δικής τους σχολικής
πραγματικότητας.
Ως ενδεικτικά εργαλεία διερεύνησης και αποτίμησης προτείνονται:
✓ Το ερωτηματολόγιο
✓ Η συνέντευξη
✓ Οι ομάδες εστίασης
✓ Η παρατήρηση
✓ Η ανάλυση γραπτών τεκμηρίων – Ανάλυση περιεχομένου
Ως μεθοδολογική πρακτική ενίσχυσης της εγκυρότητας κατά τη χρήση των ερευνητικών
εργαλείων προτείνεται η τριγωνοποίηση.