Τομέας Μηχανολογίας – Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Μηχανολογία

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών του Τομέα Μηχανολογίας μπορεί να: 

  • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.
  • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά).
  • Εκτελεί ηλεκτροσυγκολλήσεις.
  • Χειρίζεται τα βασικά μηχανολογικά εξαρτήματα – στοιχεία μηχανών, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
  • Αποσυναρμολογεί και συναρμολογεί μηχανές και μηχανισμούς.
  • Κατασκευάζει εξαρτήματα βάσει σχεδίου.
  • Ανιχνεύει βλάβες σε μηχανισμούς ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις και προβαίνει στην επισκευή τους.
  • Συντηρεί και επιβλέπει τη λειτουργία των μηχανών παραγωγής.
  • Εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του περιβάλλοντος εργασίας