ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΣΕ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΕΠΑΛ

 

 30-2-13  : Γνωρίζεται στους  αποφοίτους  πτυχιούχους  ΕΠΑΛ των σχολικών ετών 2010-2011 και 2011-2012 (και του σχολικού έτους 2009-2010 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) , ότι  μπορούν να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής  Εμπειρίας» και να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα  του Προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr και να επιλέξουν από μία (01) έως και τέσσερις (04) θέσεις Μαθητείας από τις προσφερόμενες στο Πληροφοριακό Σύστημα (οι οποίες δηλώθηκαν  από  διάφορες  επιχειρήσεις ) . Το  πρόγραμμα  είναι  επιδοτούμενο  και θα  επαναλαμβάνεται  σε  κύκλους .     Περισσότερες  πληροφορίες  στην  ανωτέρω  ιστοσελίδα .